Како ќе знам дали го добив билетот(ите) за кој(и) аплицирав?